View: 12 24 ALL
  • Dummy Load 100W

    Tải giả Dummy Load 100W là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, được sử dụng để tải công suất thừa của hệ thống hay dùng để bịt đầu thừa tránh công suất phát ra ngoài không gian xung quanh, gồm có một đầu đực hoặc cái chuẩn N kết nối với phần tản nhiệt. Kích thước phần tản nhiệt lớn hay bé phụ thuộc vào công suất của tải giả.

  • Dummy Load 25W

    Tải giả Dummy Load 25W là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, được sử dụng để tải công suất thừa của hệ thống hay dùng để bịt đầu thừa tránh công suất phát ra ngoài không gian xung quanh, gồm có một đầu đực hoặc cái chuẩn N kết nối với phần tản nhiệt. Kích thước phần tản nhiệt lớn hay bé phụ thuộc vào công suất của tải giả.

  • Dummy Load 50W

    Tải giả Dummy Load 50W là một trong số rất nhiều loại vật tư IBS, được sử dụng để tải công suất thừa của hệ thống hay dùng để bịt đầu thừa tránh công suất phát ra ngoài không gian xung quanh, gồm có một đầu đực hoặc cái chuẩn N kết nối với phần tản nhiệt. Kích thước phần tản nhiệt lớn hay bé phụ thuộc vào công suất của tải giả.